(DOCUMENT C.1)

BELEID MET BETREKKING TOT BELANGENCONFLICTEN

VERKORTE VERSIE VOOR WEBSITE

BELEID MET BETREKKING TOT BELANGENCONFLICTEN

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFIDĖregelgeving van toepassing op ons kantoor.
Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het
beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geÔdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliŽnt of (ii) tussen meerdere cliŽnten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliŽnt worden geschaad. 
Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliŽnt;
 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • ons kantoor een financiŽle drijfveer heeft om bepaalde cliŽnten te laten voorgaan

of anders te behandelen;

 • waarbij hetzelfde bedrijf als de cliŽnt wordt uitgeoefend;
 • waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliŽnt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

 Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliŽnt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiŽnt belangenconflictenbeleid;

 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliŽnt;

 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;

 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;

 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliŽnt; 

 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;

 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

   

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geÔnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Indien u vragen heeft, kan u ons bereiken op het volgend e-mailadres:

Info  bert@onghena-bvba.be